19 דומע

   1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
altman
1.1.2000 םוימ ןיעקרקמ יוסימב םייוניש

השיכר סמב םייונישו הריכמ סמ תלטה שוכר סמ לוטיב

ןמטלא יבצו רתלא םהרבא 'רד :תאמ

ריצקת


alter
45 רפסמ ןוקית תסנכב לבקתהל 1999 לירפאל 14 םויב הכז ,בר םוסרפ רחאל
שוכרה סמ תא השעמל לטיב 1.1.2000 םוימ לחה רשא ,ןיעקרקמ חבש סמ קוחל
.השיכרה סמ ירועיש תא הנישו שדח הריכמ סמ ליטה ומוקמבו עקרק לע לטוהש

ןיעקרקמ סכנ רוכמל וא שוכרל ןווכתמש ימ לכ לע טעמכ עיפשמ ןוקיתהו תויה
יוסימב םייונישה תא טרפל ןוכנל וניאר (הלאב אצויכו שרגמ ,הריד תמגודכ)
.האבה הנשה תליחתב ונל םייופצה(ררולפסקאב שולגל ץלמומ) םלשה רמאמה תא אורקל תנמ לע

ןאכ ץחל


תונלבסב רזאתהל אנ לודג ץבוקה
Hebrew Generator תירבע ללוחמ

Yehuda’s HTML Hebrew Maker © generated the Hebrew
© הדוהי לש תירבעה ללוחמ תועצמאב HTML יצבקל WORD יצבקמ ובסוה ןותיעב םירמאמה
הרזעה לעו המורתה לע רימש הדוהיל הדומ תכרעמהםירמאמ לש הדרוהו הספדהל תוארוה