17 דומע

   1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
המושה השעמ תויפוסו הנונראה לש ערפמל הלוחת

בוקדלג סחנפ ד"ועו ץיבוטסור קירנה ד"וע :תאמ

ריצקתרשאכ םימושינה תא הקיסעמ תומדוק סמ תונש לשב הנונראה תלטה תייגוס
ןיגב םישרפה םלשל םושינהמ תשרודו תונשי תומוש "תחתופ" תימוקמה תושרה
תוזרפומ ויה תומושה יכ הלגמ םושינה רשאכ תררועתמ היגוס התוא .רבעה
.רתיה ימולשת לש הבשה שקבמ אוהו


רמאמה ךותמ

קוחה יושע ,קוח איה תיטפשמה המרונה רשאכ .ןמזבו םוקמב הלח תיטפשמ המרונ לכ
קקוחמה ישפוח ...תאז הרידסמה תיתקוח המרונ רדעהב .ןמזב ותולח תא שרופמב עובקל
...תיביטקפסורטר וא תיביטקאורטר איה קוחה לש ןמזב ותולח יכ שרופמב עובקל ליגרה
תיביטקאורטר הלוחתל הניא קוח לש ותילכת יכ ,וז הניה ונתטישב תולבוקמה תוקזחה תחא
.רבעה ינפ אלו דיתעה ינפ הפוצ אוה יכ קוח לכ לע הקזח .תיביטקפסורטר וא
.775 (2)ומ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ביברא 1613/91 א"עב קרב (זא וראותכ) אישנה ןגס ירבד)
םלשה רמאמה תא אורקל תנמ לע

ןאכ ץחל

Hebrew Generator תירבע ללוחמ

Yehuda’s HTML Hebrew Maker © generated the Hebrew
© הדוהי לש תירבעה ללוחמ תועצמאב HTML יצבקל WORD יצבקמ ובסוה ןותיעב םירמאמה
הרזעה לעו המורתה לע רימש הדוהיל הדומ תכרעמהםירמאמ לש הדרוהו הספדהל תוארוה