2 דומע   1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
- לטנזור ארויג רמ םע תונויאר ואצמת הז ןויליגב
םינוש םיחמומ םעו ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ל"כנמ
.ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה ימוחתב

עונמ ךרד ונילא םתשלג םא ,רקי ארוק הרקי תארוק
שי ,איהש הרוצ לכב וא רחא רתאב רושיק ,שופיח
לע יונמכ םשריהל תנמ לע - תחמשמ העדוה יל שי
אוה תושעל ךילעש לכ - *ARNONA* טע-רטניא
,דומעה תיתחתב יוצמה םודאה רותפכה לע ץוחלל
ךתיבל תעה בתכ תא לבקלו ,תוארוהה יפל ךישמהל
.email - ה תועצמאב

אל םא .הרומת לכ אלל םכילא חלשנ תעה בתכ
*ARNONA* טע-רטניא תא לבקל דוע וצפחת
.mailing list ה תועצמאב יונמה תא לטבל ולכות

וילע וצילמה ןוחריה תא אורקל םתינהנ םא
,תועצה וא תושקב ,תולאש םכל שי םא .םכירבחל
.םירופיש עצבל לדתשנו ,ליימיא ונל וחלש אנא

תולאש לש םורופ םייקנ ישילשה ןויליגב לחה
םהב שיש תולאש לואשל םינמזומ םכנה .תובושתו
תולאשה .ןוחריה ייונמ ןיב וצפוי ולאו ,ללכל ןיינע
.םיאבה תונוילגב ומסרפתי םיארוקה תובושתו

םיארוקה רוביצ ינפב איבהל ןיינועמש םכמ ימ
לעו הדותה לע אובי תועד וא םירמאמ ,תובתכ
לכל םלוה םוקמ ARNONA - ב אצמיו הכרבה
.הלא

ךלש
ץיבוטסור קירנה

ךרועה רבד Rostowicz

,רקי ארוק הרקי תארוק

םיבר םייוניש רבע ARNONA לש ינשה ןויליגה
רבעמה לעו האירקה לע לקהל תנמ לע בוציעב
םינמאנ םיארוק לש תוינפ תובקעב .דומעל דומעמ
לע HTML-ה תודוקפ תביתכב םייוניש יתסנכה
תושקבו תורעה .םירמאמה תספדה לע לקהל תנמ
.הכרבב ולבקתי

ןחלוש לע רצואה דרשמ חינה טסוגוא שדוחב
תילכלכה תוינידמה" ארקתמה ךמסמ הלשממה
."קשמה יפנעב םיינבמ םייוניש 2000 - תנשל
תיביר הבוג ןוכדע - אשונל השדקוה דומע תיצחמ
לטיה - אשונל דומע תיצחמו ,הנונרא תובוח לע
.תוירוזא תוצעומב החבשה

לע םרמוא םשב םירבד איבהל ןוכנל יתאצמ אל
"ינבמ יוניש" םהב ןיא "תוינידמ" םהב ןיאש םוש
שיש םיכרדב ידוסי הנבה רסוח םהב שי םלוא
לע רצהל שי .ולא תויעוצקמ תויגוסב דדומתהל
תוסנמ ןמעש תורומחה תוילכלכה תויעבהש ,ךכ
דומילל וכז אל דדומתהל תוימוקמה תויושרה
.םייעוצקמ תונורתפלו ידוסיתא לבקל תנמ לע
*ARNONA* טע-רטניא
רנאבה לע ץוחלל אנ
listbot