15 דומע

   1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
םיר"כלמ לש "ןיעקרקמב יארקא תואקסע" לע מ"עמ

יקצובשטופ בקעי ןיד ךרוע תאמ

ריצקת.סמה יניד םוחתמ עודי חנומ אוה "ירחסמ יפוא תלעב יארקא תקסע" חנומה
אוהשכ ןה ר"כלמה לע סמה לטומ הלא םירקמבש הלוע ,מ"עמ תונקתל ב6 הנקתמ
,וז האצותל הקדצה שי םירקמהמ קלחב .םרכומ אוהשכ ןהו ןיעקרקמ שכור
.קקוחמה לש ומעט תא ןיבהל השק םיתעלו
םלשה רמאמה תא אורקל תנמ לע

ןאכ ץחל

Hebrew Generator תירבע ללוחמ

Yehuda’s HTML Hebrew Maker © generated the Hebrew
© הדוהי לש תירבעה ללוחמ תועצמאב HTML יצבקל WORD יצבקמ ובסוה ןותיעב םירמאמה
הרזעה לעו המורתה לע רימש הדוהיל הדומ תכרעמהםירמאמ לש הדרוהו הספדהל תוארוה