7 דומע

   1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
םיעובק םירודמ


תובתכ
ילבקמ םע תונויאר ,םייאנותיע םיריקחת ,םיילאוטקא םיאשונ לש רוקיס
.תוימוקמה תויושרהו ןיעקרקמה יוסימ ,ן"לדנה םוחתב תוטלחהה

םירמאמ
.ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה ימוחתב םיחמומ לש םטע ירפמ םירמאמ

הקיספה רודמ
,הקיספה תריקס .ןיעקרקמה יוסימו ן"לדנה יאשונב םישדח ןיד יקספ

.תובוגתו ,תיעוצקמ תרוקיב

הקיקחה רודמ
יוסימו ן"לדנה יאשונב הנשמ תקיקחו תישאר הקיקח ,קוח תועצה
.רבסה ירבדו תונשרפ ,תרוקיב ,ןיעקרקמה

החותפ המב
תפלחהלו עדימ יפוליחל ,קרפה לעש םיאשונב ןוידל ,תובושתו תולאשל המב
.תכרעמה ירבח תוסחיתהו *ARNONA* טע-רטניא יארוק ןיב תועד
.סחייתהלו בישהל לואשל ,ןוידה תצובק לא ףרטצהל םינמזומ םכנה


:ל"ומה
יוסימה רקחל ןוכמה
ילפיצינומה

:ישאר ךרוע
ץיבוטסור קירנה

:תכרעמה ירבח
בוקדלג סחנפ
ןינקו השמ
בל תירונ

:םיפתתשמ
רתלא יבא 'רד
ןמטלא יבצ
ןטרא ןד
יקצובשטופ בקעי
קיזייא הוח


:תכרעמה תבותכ
14 םינמואה בוחר
67897 ביבא-לת

29210 ד"ת
61291 ביבא-לת

fax: 03-5626222

email:           
arnona@mail.com


,םירקי םיבתוכו םיארוק

תינורטקלאה ראודה תבית לא קרו ךא תכרעמל חולשל שי תובתכו םירמאמ ,םיבתכמ
.ליימיאל (attachment) ףרוצמה doc ךמסמכ דבלב תירבעב רמוח חולשל אנ
.הכרבב ולבקתי תונומת .03-5626222 סקפ לא חולשל ןתינ םישדח ןיד יקספ

mtr