27 דומע

magazin      ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניאילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה תושדחםידומיל

אוה סרוקה .תוימוקמה תויושרה לש הבוחה ימולשת ינידב ףיקמ סרוק חתפי 2000 ראוניב
תטיסרבינוא םע ףותישב ילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה ידי לע שגומ אוהו תועש 70 לש ףקיהב
םינמזומ םיפסונ םיטרפב םיניינועמה .ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש הכרדהה תקלחמו ןליא-רב
.סרוקה תוריכזמל ליימיא חולשל


םירפס

אוה הז ץבוק .תינריע הנונרא לש ןיד-יקספ ץבוק רואל איצוה ילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה
1999 רבוטקוא שדוחב ."ןאירוא" תאצוה םע ףותישב רואל אצי אוהו ,לארשיב וגוסמ ןושארה
.2000 ראוני שדוחב רוא הארי ישילשה ץבוקהו ,ינשה ץבוקה רואל תאצל דיתע

רואל איצוהל ןוכמה דיתע 2000 תנש תליחתבו ,הנונראה יניד תונשרפל סיסבה םה הלא ןיד-יקספ
ץבוק תא וכרעש םירבחמה תעברא לש םטע ירפמ (תישימח הרודהמ) "תינוריע הנונרא" רפסה תא
.בל תירונו ןינקו השמ ,בוקדלג סחנפ ,ץיבוטסור קירנה - הקיספה