1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא


3 דומע

תוימוקמה תויושרה לש םיילכלכה םיישקה
2000 תנשב ורתפי אל

תוימוקמה תויושרב תצעייתמ הניא הלשממה :לטנזור ארויג

ץיבוטסור קירנה תאמ


רמוא "הנונראה יפירעת לש תיטמוטוא האלעהל דגנתמ ינאו 'ב הסנכה סמ הניא הנונרא"
םניא הלשממה ידרשמש ,ךכ לע רצהל שי" .ימוקמה ןוטלשה זכרמ ל"כנמ לטנזור ארויג
תועצה ושבוגי םרטב ימוקמה ןוטלשה זכרמבו תוימוקמה תויושרב ץעוויהל םיגהונ
".הלשממה ןחלושל ואבוי םה םרטבו תוינכותו

יתנש ח"ודב תימוקמ תושרל עדוויה םע דימ
איה ,ףטוש ןועריג הל שי יכ יתנש יצח וא
תנש התואב הנונראל תפסות ליטהל תבייח
תפסות תועצמאב ןועריגה תא תוסכלו םיפסכ
.וז
,הדבועה תא ןובשחב תחקול הניא וז העצה
שי יתנש יצח ח"וד םסרפתמש רחאל יכ
לע הטלחה לבקל ,הצעומ תפיסא תא סנכל
,םיפסכ תנש התואל הנונרא תפסות תלטה
םינפה רש רושיאל הטלחהה תא ריבעהלו
דיתע הז ךילהת .(הרשאל זרדזמ וניאש)
םיגהונ םניא םינפה דרשמו רצואה דרשמ
ןוטלש זכרמבו תוימוקמה תויושרב ץעוויהל
םירקבל תושדח .לטנזור יינפב לבק ,ימוקמה
תועוגנה תועצה הלשממה ינפב םילעמ םה
ןמשייל וסני םא ,אליממו ,תויעוצקמ רסוחב
.ןוטרש לע ןויסינה הלעי

תויעוצקמה רסוח יוטיב ידיל אב דציכ
?וילא ןווכתמ התאש

היפל העצה רצואה דרשמ הלעה ,לשמל ךכ4 דומע
rosental
לש תיטמוטוא האלעהל דגנתמ :לטנזור
הנונראה יפירעת
תנש התוא לש הפוסל ךומס םייתסהל
.םיפסכ
קוחל 11 ףיעס יכ ,רוכזל שי הז רשקהב
הנונראל תפסותהש ,עבוק םירדסהה
לע קר הלח ,םיפסכה תנש ךלהמב תלטומה
םותל דעו םינפה רש רושיא םוימש הפוקתה
הנונראל תפסותה יכ ,איה האצותה .הנשה
תוסכל תנמ לעו ,םיישדוח וא שדוח לע לוחת
יכ תויהל לולע ,המילש הנש לש ףטוש ןועריג
תא ליפכהל ךרוצ היהי םיישדוח םתואב
.הנונראה ףירעת

?םינפה דרשמ יבגל המו

ותעצהב םג יוטיב ידיל אב תויעוצקמה רסוח
,לטנזור שיגדמ ,םינפה דרשמ ל"כנמ לש
לע וסעכ תא תווסהל הסנמ אוה יכ יל הארנו
.דואמ ותוא תממוקמש וז העפות5 דומע
ל"כנמ םאה .תוימוקמה תויושרה לש ןחתפל
תויושרהש ,ךכל ןווכתה םינפה דרשמ
לע ןהל שיש תואצוהה תא וניטקי תוימוקמה
ךכל ןווכתה אוה ילוא וא ,החוור לעו ךוניח
ולא תואצוה לטנב תאשל ליחתת הלשממהש
?תושעל התבוחש יפכ
תולוכי ןניא תוימוקמה תויושרה ,עודיכ
קוחש םושמ ,ןהיתוסנכה תא לידגהל
תויושרל ריתמ וניא הנידמה קשמב םירדסה
.הנונראה יפירעת תא תולעהל תוימוקמה
הלשממה תטלוש םירדסהה קוח תועצמאב
יפירעת לש יתנשה ןוכדעה רועישב םג
לע םילטומה הנונראה יפירעתב םגו הנונראה
םיפירעתב יוניש לכ .קשמב םינושה םירזגמה
.רצואה רשו םינפה רש לש םרושיא תא ךירצמ
םינפה דרשמ ל"כנמ ןווכתמ םיכרד וליאב
לטנזור הלעמ ?ותעצה תא לעופל איצוהל
.תשקבתמה תירוטרה הלאש תא
תימוקמ תושר ךרטצת וז העצה יפ לע
ןועריגה לכ תא םג האבה הנשב בצקתל
תוימוקמ תויושרש ,איה תועמשמה .רבצנש
לידגהל וא ןהיתואצוה תא ןיטקהל הנצלאת
םניאש טעמכ םירבדה ינש .ןהיתוסנכה תא
.םיירשפא
רכש תנטקהב הכורכ היהת תואצוה תנטקה
תטלחה יפ לעש דועב ,םידבוע ירוטיפב וא
תורוכשמ תא לידגהל ךירצ רצואה דרשמ
תורוכשמ תייגוס יכ רוכזל שי .םידבועה
תויושרב התיבשל הליעה התייה םידבועה
.רבמטפס שדוח תליחתב תוימוקמה
תואצוהה לטנב תואשונ תוימוקמה תויושרה
.החוורה יתוריש לשו ךוניחה תכרעמ לש
לע תולטומ תויהל תורומא הלאה תואצוה
רפסמ יינפב לטנזור שיגדה ,הלשממה
לועפל אלש תרחוב הלשממה םלוא ,םימעפ
הלא תואצוה תלגלגמ איהו ןידה יפ לע6 דומע
םויה עיגמ אוה םתסה ןמו םילקש דראילימ 2
תחקול הניא הארבהה תינכות .דראילימ 3-ל
.וז הדבוע ןובשחב

לע השוע תייה המ - רבדה היה ךדיב ול
לש תיפסכה ןתקוצמ תא רותפל תנמ
?תוימוקמה תויושרה

חקיתש הפיקמ הארבה תינכותב ךרוצ שי
יפירעת :ןוגכ םיביכרה לכ תא ןובשחב
לש תואצוההו ,םידבועה רכש ,הנונראה
.החוורה יתורישו ךוניחה תכרעמ
לכ תא ןובשחב תחקל הכירצ וז תינכות
תא ףתשל שי התנכהבו ,רבצנש ןועריגה
יגיצנ תאו רצואה דרשמו םינפה דרשמ יגיצנ
יוכיס שי וזכ תינכותל .ימוקמה ןוטלשה זכרמ
.חילצהל
תוימוקמ תויושרל םויכ שיש םיישקה חכונל
ילכלכה ןבצמ היהי הפוצ התא דציכ - תובר
?2000 תנשב

תויושרל הארבה תינכות הניכה הלשממה
לש הרוש תללוכ תינכותה .תוימוקמה
תבצמ לש הנטקה ןוגכ תוירלופופ אל תולועפ
,אסיג דחמ רכש תופסות לוטיבו םדאה חוכ
םיפירעת תאלעה תועצמאב תוסנכה תלדגהו
הייבגה תקמעהו הנונרא לש דחוימב םיכומנ
.ךדיאמ
קלחש הדבועב הריכה ףא הלשממה
האצותכ רצונ תוימוקמה תויושרב ןועריגהמ
החוורהו ךוניחה לש לטנה תרבעהמ
.תויושרל הלשממהמ
וחקלנש ,איה תילכלכה תינכותב היעבה
31.12.96 דע ורבצנש תונועריגה ןובשחב
ורבצנש תונועריגה ןובשחב וחקלנ אלו
זא היה רבצנה ןועריגה .1997 1998 םינשב