1999 רבמטפס    2 'סמ ןוילג
 magazin   ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא


8 דומע

תועיבת לע ללוגה םתסנ םאה
?תוימוקמה תויושרה לש רזעה יקוח דגנ
      hava


הפקתו ,קדצל הובגה טפשמה תיבל הרתע תיצראה םינלבקה תודחאתה
הלמר תייריעש ,םישדחה רזעה יקוח לש םתוריבס תאו םתויקוח תא
.ריפש רפוע ד"וע לש ותרזעב וחסונ רזע יקוח .םמשייל הלחה


קיזייא הוח תאמםישדחה רזעה יקוח תא חסינ ריפש ד"וע
,בויב ,לועית תויגוסב הלמר תייריע לש
יקוח דגנכו ,תובוחר תלילסו םימ תקפסא
.צ"גבל הריתעה השגוה ולא רזע

ךרוצל עקרה תא הרצקב ראתל לכותה .ש
?הריתעה אושנ רזעה יקוח חוסינב

לש םילעב לע םילטומ חותיפ ילטיהו תורגא
תויתשת תנקתה ןומימ ךרוצל ןיעקרקמ
,םישיבכ - רבעמ יכרד תוללוכה תוינוריע
ץוביק דילי ,3+ יושנ 40 ןב ,ריפש רפוע
םיטפשמל הטלוקפה רגובו ,קחצי תוראב
םינשה תוברב .ןליא-ןב תטיסרבינוא לש
,ילהנמה טפשמה ימוחתב ריפש החמתה
.ןיעקרקמה ינידו ילפיצינומה טפשמה
ד"ועו ריפש רפוע ד"וע ואיצוה הנורחאל
תורגא" רפסה תא רואל ןמגרא ריפוא
."תוימוקמ תויושרב חותיפ ילטיהו

תויושר לש יטפשמ ץעויכ שמשמ ריפש
.רזע יקוח חוסינב עייסמ אוהו ,תוימוקמ9 דומע
עקרקהו היינבה יחטשו תושר לכ לש
.תושרה םוחתב

איה תויושרב םויכ תטלשה בויחה תטיש
תעיבק לע תססובמה ,לטיהה תטיש
.היינב ק"מ/ר"מלו עקרק ר"מל םיפירעת
,קוליח תואחסונמ םירזגנ ולא םיפירעת
תושרה תואצוה לכ ךס אוה םהב הנומהש
תיתשת ןיגב תוידיתע תואצוה תוברל
יחטש ךס אוה ןהלש הנכמהו ,תינולפ
.ןיינעה יפל - היינבה יחטש ךס וא עקרקה

ימ ,ךבוסמ דואמ בושיחהש הניבמ ינא .ש
?ותוא רחמתמ

תורגאה יפירעת תעיבק ךרוצל םיבישחתה
םיססבתמו םיחמומ םינלכלכ ידיב םיכרענ
םהל םירסמנה םיינכטו םייזיפ םינותנ לע
.תויתשתהו תורבזגה ,הסדנהה יפגא י"ע
זוקינ תכרעמ ,בויב תכרעמ ,תוכרדמ
הלא םילטיה .םימ תכלוה תכרעמו (לועית)
קקוחמהש ,רזע יקוח תועצמאב םילטומ
תדוקפב םתנקתה תא בייח ישארה
לכ .תוימוקמ תויושר יקוחבו תויריעה
עובקלו רזע יקוח ןיקתהל תיאשר תושר
ףופכב ,היניע תואר יפל תורגאו םיפירעת
:תולבגמ רפסמל
;תישארה הקיקחל תופיפכ .א
רתי תייבגל ומרגי אלש םיפירעת תעיבק .ב
תנקתה לשב תוישממה תואצוהל לעמ
.תויתשתה
.םינפה רש ידי לע רזעה יקוח לש םרושיא .ג

?םיפירעתב םג ןוימד םייק םאה .ש

םירעפ םימייק םיפירעתה הבוג תייגוסב
תוימוקמה תויושרה ןיב םייתועמשמ
םינתשמה םיכרצהמ אצוי לעופכ - תונושה10 דומע
shafir
ריפש רפוע ד"וע              

ידי לע ןלכלכה החנומ בישחתה תכירעב
בישחתה תמאתה ךרוצל יטפשמה ץעויה
םינועט םיבישחתה .רזעה קוח תונורקעל
.םיטפשמה דרשמ לש םירקבמ לש רושיא
לטיהה יפירעת תלפכמ םהש ,לטיהה יבויח
םימכתסמ ,סכנבש היינבהו עקרקה יחטשב
.םילטובמ אל םימוכסב

?אמגודל .ש

םייאמש חותינ יללכו קוש יריחמ יפ לע
ידכל העיגמ חותיפה תולע יכ ,חינהל לבוקמ
.רוזאב םיסכנה ריחממ 10%-5%

ושגוה תונורחאה םינשב יכ ,יל עודי .ש
דצמ תוימוקמ תויושר דגנכ תובר תועיבת
םהיבויח הבוגל רשקב םינלבקו םיסכנ ילעב
?העפותה רוקמ המ - חותיפ ילטיהב
11 דומע
תויושרהמ השירדה יכ ,ךירבדמ הלוע .ש
ואלו רבעה ימולשת לע םירזחה לבקל איה
.הווהב התחפה לע אקווד

לש םירזחה תלבקל איה תועיבתה תיברמ
ומלושש םימולשת תוברל ,רבעה ימולשת
םקווישש םיטקייורפ ןיגב תובר םינש ינפל
.םלשנו םת

?תונשייתה תנעט רבדב המ .ש

ךלהמב ועצובש םימולשתב רבודמש לככ
,העיבתה תשגה דעומ ינפל רתויו םינש עבש
ךרדב תמסוחה תונשייתה תנעט תנעטנ יזא
.העיבתה תא ללכ

ןהילעש תויזכרמה תוליעה ןהמ .ש
?תועיבתה תוססבתמ
תועיבתב הפצה תמייק תונורחאה םינשב
:םימרוג רפסמב הרוקמש ,הז גוסמ
םיסכנ ילעב לש תכלוהו תרבוג תועדומ .א
הז ללכבו תויטפשמה םהיתויוכזל םינלבקו
ילטיהו ללכב ינוריעה יוסימה אשונל
הקלחב הרצונ וז תועדומ .טרפב חותיפה
ידרשמ רפסמ לש תוחמתה תובקעב
תתחפהב תוחמתמה תורבח לשו םיטילקרפ
."הרושבה" תא וציפהש ,יוסימ
הלחש היינבה יפקיהב תרכינ הרמאה .ב
הלדגהל האיבהש ,90-ה תונש תיצחמב
.םיבויחה יפקיהב תרכינ
םינלבקל המרגנש תילכלכה העיגפה .ג
תונורחאה םינשב ןותימה תובקעב םימזילו
תאש רתיב תוסנל םהל המרגש הדבוע -
םילטיה ימולשת ןיגב םירזחה לבקל
םיטקייורפ לש ,רבעב םדי לע ומלושש
.תואגה תונשב ונבנש
12 דומע
תיבב ערכוה ולא תועיבתמ ןטק קלח קר
אל קלח .דמועו יולת ןיידע ןבורו טפשמה
רפסמ .הרשפב םייתסה תועיבתהמ לטובמ
שי ןתמועלו ולבקתה תועיבת לש ןטק אל
.וחדנש תועיבת

תועיבתה תיברמ יכ ,וישכע רבכ עובקל ןתינ
תועיבתב ןידה יקספו תויושרה דגנכ
םייוקל םיחוסינ ןיגב םלועל ואב ולבקתנש
- םינושה רזעה יקוחב ולחש ,תובר תוצרפו
םנוכדעו םינוקיתמ תוענמיהו החנזה ירפ
.םינשה ךלהמב םיבייחתמ

וסנכנ הנורחאל יכ ןויארה תליחתב ןיוצ .ש
תייריע לש םישדחה רזעה יקוח םפקותל
ןתוא םירכוס ולא רזע יקוח םאה ,הלמר
?תרכזהש תוצרפ

רפסמל תוקלחתמה תונוש תוליע לע רבודמ
:םיגוס
תושירדב הדימע יא רבדב תונעט .א
רזעה יקוחב תועובקה תוילרודצורפ
תטלחה תלבקל הבוחה :ןוגכ ,םינושה
ןתמל הבוחה ,תיתשת תנקתה לע הצעומ
תשירד חולשמל הבוחהו הילע העדוה
;תילמרופ םולשת
לטיהב בייחל תוכמס רדעה רבדב תונעט .ב
תופתתשה ימד לש רבעב םימולשת חכונל
;סכנב תולבוגה תונשי תויתשת רובע
;םיפירעתה תוריבס יא רבדב תונעט .ג
וא תיביטקאורטר הלטה רבדב תונעט .ד
.םילטיה לש תיביטקפסורטר

תיבב הז גוסמ תועיבת לש ןלרוג המ .ש
?טפשמה
13 דומע
:תונעט רפסמ התלעה הריתעה
השענש יפכ ,הקיזה קותינל םוקמ ןיא .1
תטלחה ןיב ,(םישדחה) רזעה יקוחב
ןיבל תמיוסמ תיתשת תנקתה לע הצעומה
.לטיהה םולשתל תובחה
,תויקוח יאב םיעוגנ םילטיהה לש םתויה .2
םיסכנ לע תיביטקפסורטר תולח חכונל
ונקתוה רשא תיתשת יעטקב םילבוגה
.ופקותל קוחה סנכנ םרטב
העבקנש ,םימ לעפמל רוביח תרגא .3
תרנצ לטיה הבוגמ םיזוחאב רזגנה םוכסב
.תיקוח הניא ,םימה

לע תוכלשה שי צ"גבב הריתעל םאה .ש
?תורחא תויושרב רזע יקוח לש םתנקתה

רזע יקוח לש םתנקתהב םויכ לפטמ ינא
לוכי ינאו ,ליבקמב תופסונ תויושר עבשב
םג ומכ ,םלשומ רבד ןיאו םדא ינב ונלוכ
וחילצה ןכא ,יתעד תוינעל .הקיקח רבד
תא רוכסל הלמר תייריע לש רזעה יקוח
דגנכ ושגוהש תועיבתב ולעוהש תוצרפה
רזע יקוחב רבודמ .תונושה תויושרה
,רורב לנויצר לע םיססובמה ,םישבוגמ
תילכת תא םאותה ןפואב םיחסונמהו
םינטק ,ךכיפל .קקוחמה תנווכ תאו לטיהה
ולטויש םיבויח תפיקתב חילצהל םייוכיסה
.םחוכמ

ידי לע צ"גבב ולא םיקוח ופקתנ ידכב אל
הירבח ןכש ,תיצראה םינלבקה תודחאתה
רזעה יקוחב םימייקה םימגפהמ הכ דע ונהנ
תוכזל םדיב חלצו ,תונושה תויושרה לש
.םירכינ םייפסכ םירזחהב

?הריתעה תקסוע המב .ש
14 דומע
לש רזעה יקוח לש םתורשכב ןימאמ ינא
יתייה אל ,ןכ אל םאש ,הלמר תייריע
.הליחתכלמ םחסנמ

תויושרה לכל ץח שאר היהת הלמר םאה .ש
?ץראב

ולא םע דחיב ,הלמר תייריע לש רזעה יקוח
םהינפל ומסרופש ,ןויצל ןושאר תייריע לש
שיש ,יל הארנו ,שדח לדומ םה ,1995 תנשב
ןיא .תמייקה רזעה תקיקח יילוחל הנעמ וב
לש רזעה יקוח ןיינעב הריתעה יכ קפס
תויושר ברקב בר ןיינע תררועמ הלמר
תוכירדב תופצמו רדגה לע תובשויה ,תובר
.הריתעה תואצותל

תואצותל תופצלו ןיתמהל אלא ונל רתונ אל
!הריתעה

הכלשה הריתעה תשגה םצעל ןיאש דיעהל
רזעה יקוח תנקתה ךילהת םצע לע הרישי
הייפיצ תמייק ,תאז םע .םתפלחה לע וא
הריתעב ןתניתש הערכהל תויושרב
תומולגה דוסי תויגוס רפסמב תקסועה
היופצ הריתעב הערכהה .רזעה יקוחב
תוינורקע תוקולחמ לע ללוגה תא םותסל
אשומ ,חותיפ לטיה לש ותוהמ רבדב
תולבוג תויתשתל ותקיז תדימו ותלטה
.לטיהה אושנ סכנב

תואצותל רשקב ימיטפוא התא םאה .ש
?הריתעה

לש התדמע תאו ,תדמועו היולת הריתעה
שגותש ,צ"גבל הבוגתב טרפא הלמר תייריע
םייקתהש הריתעב ןוידה דעומל ךומסב
יכ ,הז בלשב דיגהל ןכומ ינא .27.10.99-ב