24 דומע

    1999 רבמצד-רבמבונ    4 'סמ ןוילג
 magazin    ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא


שפונ תרידב סמ ינוכיס

ח"ור תניע יש תאמ


יכ תדמלמ סמה תויושר ילהונו הקיספה ,םינושה סמה יניד לש תקדקודמ הניחב
רמאמב .םיטעמ אל סמ ינוכיסב הכורכה העקשה תויהל הלולע שפונ תורידב העקשה
תניחבל ףסונב תאז ,ןובשחב תחקל שי רשא סמ ינוכיס המכ "זוגא תפילק"ב ןייצנ הז
תויהל היושע רשא האנהב ןבומכו ,הז גוסמ סכנב העקשהמ לבקתהל היושעה האושתה
.ונממ תקפומ

ילעב לע םויכ השקמ חבש סמ קוחל ' 34 סמ ןוקית - הרידה תריכמב חבש סממ רוטפ
תריד יכ יאנתה תפסוה חכונל תאזו ,חבש סממ רוטפב םהיתוריד תא רוכמל שפונ תוריד
םדוק הרוגס וא םירוגמל הרקיעב תשמשמ) "הכזמ" תויהל הכירצ תרכמנה םירוגמה
םהיתוריד תא םידימעמ םיבר שפונ תוריד ילעב .(קוחב העובקה ןמז תפוקת ,התריכמל
רבד .ללכ ךרדב דעומ תורצק תורכשהל הרידה תא הדימעמ רשא רגאמ תרבח תבוטל
.התריכמ תעב חבש סממ רוטפה ללשיהל לולע ךכבו ,"הכזמ" הרידה תויהב עגופ הז

םירומשה םייביסרגורפה השיכרה סמ ירועישמ תונהיל ידכ - השיכרה סמ הבוג
סחייתמה יביטקייבואה ןחבמה לע הנוע שפונה תרידש ךכב יד אל םירוגמ תריד תשיכרל
אלא ,(חבטמו תחלקמ ,םיתוריש) הליגר הרידב ללכ ךרדב םייוצמה םינקתמ לש םמויקל
ךרואל םירוגמל הרידב שמתשהל הנווכה ירק ,יביטקייבוסה ןחבמה לע תונעל הילע
ראוניל 1-מ לחה ,חבש סמ קוחל ' 45 סמ ןוקית תובקעב ,הרקמ לכב .הכורא הפוקת
שמשת רשא שפונ תריד הז ללכבו ,לארשי בשות ידי לע הינש הריד תשיכר 2000
השיכרה סמל האוושהב רתוי םיהובג םירועישב השיכר סמב ביוחת ,רומאכ םירוגמל
תריד שכורה ץוח בשות הז ןוקית תובקעב .הנושאר םירוגמ תריד תשיכרב לטומ רשא
.םיהובגה השיכרה סמ ירועיש תא םלשל יופצ הרקמ לכב לארשיב םירוגמ

םיבר םירקמב הנוע וניא שפונ תריד שכור לע לגלוגמה מ"עמה - השיכרב מ"עמ זוזיק
הניא השיכרה תקסעו רחאמ תאז ,מ"עמ קוחב העובקה "תומושת סמ" תרדגהל
ןיא םירקמה תיברמב ,ךכל יא .שכורה לש וקסעב שומישל וא וקסע יכרוצל תעצבתמ
.השיכרבש תומושתה מ"עמ תא תוכנל תיקוח תורשפא

שומיש וא ,רגאמה 'בח תושרל םירוגמה תריד תדמעה - תוריכשה ימד ןיגב סממ רוטפ
תולקהמ תונהיל הרידה ילעבמ תורשפאה תא לולשל היושע תורצק תורכשהל הרידב
תוריכשה ימד ןיגב סממ אלמ רוטפ הז ללכבו ,םירוגמל הרידה תרכשהל תורומשה סמה
.םילבקתמה

הריכמ סמב 2000 ראוניב 1- מ לחה בייחתהל היושע שפונ תריד - הריכמב הריכמ סמ
.חבשה בושיחב יוכינל ןתינ אל הז סמ .הריכמה יוושמ 2.5% לש רועישב התריכמ תעב


.ביבא-לת תטיסרבינואב לוהינל הטלוקפב םיסמל הצרמ ,ןטפשמו ןובשח האור בתוכה
םירמאמ לש הדרוהו הספדהל תוארוה