ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 24/10/2020
גרסת הדפסה

תקנות ההנחה בארנונה לבניין ריק

התקנות החדשות לבניין ריק בתוקף מיום 1.2.2004


27/1/2004

הנחה לבנין ריק

13.     (א)     מועצה תקבע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין
                  משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן:

(1)    עד 6 חודשים - 100%;
(2)    מהחודש ה- 7 עד החודש ה- 12 - 66.66%;
(3)    מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 - 50%.

(ב)    תחילת חישוב התקופה המצטברת הנזכרת בתקנת משנה (א) תהא ביום
        תחילתה של תקנה זו.

(ג)    הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת
       בפסקאות שבה (להלן – התקופה המצטברת), משך תקופת בעלותו של
       אדם בבנין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו; להוכחת היותו של הבנין בנין
       ריק שאין משתמשים בו, כאמור בתקנה 12 ובתקנת משנה (א), ימציא
       המחזיק בבנין ראיות על פי הוראות המועצה.

(ד)    במנין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים
       ימים שבה עמד הבנין ריק ברציפות.

(ה)    נעשה שימוש מחדש בנכס שמחזיק בו היה זכאי להנחה על פי תקנות
        משנה (א) עד (ד), יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס לרשות המקומית,
        בדרך שתורה הרשות המקומית, 7 ימים בטרם נעשה שימוש מחדש
        בנכס; לא ניתנה הודעה כאמור, רשאית הרשות המקומית לבטל הנחה
        שניתנה על פי תקנה זו לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבנין ריק,
        אם ההנחה ניתנה לאותו מחזיק אשר עשה שימוש מחדש בנכס, או לבעל
        הנכס.
הערה: תוקף התקנה מיום 1.2.2004.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. טעות בכיתוב ?   מאת: ניר יוסף    13/7/2004

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן