ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

שינוי שיעור מס ערך מוסף

החל מיום 1 בספטמבר 2005 נקבע שיעור חדש למס ערך מוסף 16.5%

מאת: יוסף  עפרוני, רו"ח  

7/8/2005

להלן נבחן את משמעות השינוי בשיעור המע"מ אשר יחול על עסקאות שונות בתקופת השינוי לשם קביעת כללים לשיעור המס אשר יחול על סוגי העסקאות השונות. במיוחד חשוב הדבר על מנת להימנע מתשלום מס מיותר כתוצאה מאי הבנת הכללים. מודגש כי האמור בחוזר זה יחול אם וכאשר בעתיד תחול הקטנה נוספת של המע"מ.

עסקאות של אספקת טובין

שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין יהיה במועד החיוב דהיינו מסירת הטובין לקונה, המדובר במסירה או בהעמדת לרשות הקונה של הטובין (ללא קשר למועד התשלום). לפיכך לגבי טובין הנמכרים לצרכן הסופי שאינו מנכה מס תשומות רצוי בעסקאות שקרובות למועד השינוי לדחות את האספקה כאמור ליום 1/9/2005 וכתוצאה מכך חיוב בשיעור של 16.5%. להזכירכם שירות נלווה למכר טובין אשר הינו תפל למכר נכנס בגדר טובין.

מקרקעין

בעסקה של מכירת מקרקעין (כולל דירות מגורים),המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או מועד התשלום , לפי המוקדם שביניהם, לפיכך מקרקעין שנמכרו אולם טרם נמסרו לרשות הקונה עד ל-1 בספטמבר 2005, כל תשלום אשר יבוצע עד תאריך זה יהיה חייב במס בשיעור של 17%. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1 בספטמבר ואילך יחויב במס בשיעור של 16.5%. מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה-1 בספטמבר 2005 יחויבו במס בשיעור של 17% על מלוא מחיר העסקה גם אם חלק מהתמורה תשולם בעתיד.

לאור כך, מומלץ לרוכשי דירות מגורים ומקרקעין אחרים אשר טרם קיבלו את טרם הועמדו לרשותם, לדחות את תשלומיהם עד ליום 1 בספטמבר ואילך, ובכך לחסוך 0.5% בגין כל תשלום.

יבוא טובין

ביבוא טובין יחול השיעור החדש בשיעור של 16.5% כל עוד לא נפדו הטובין. כלומר, הטובין טרם שוחררו מפיקוח רשות המכס עד ליום 1 בספטמבר 2005.

מתן שירותים שאינם חייבים במס על בסיס מזומן

בשירות חד-פעמי ככלל המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מתן שירות יהיה במועד מתן השירות. לגבי שירות שניתן לפני ה-1 בספטמבר 2005 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, וזאת גם במקרים בהם התמורה לשירות שולמה לאחר מכן.

לגבי שירות שניתן ביום 1 בספטמבר 2005 ואילך, אזי העסקה תחויב במע"מ בשיעור של 16.5%.

במתן שירותים אשר הנם על בסיס התחשבנות חודשית כגון: שירותי ניקיון, שמירה, הספקת ארוחות, דיילות מכירה ועוד. שירותים אלו יחויבו בהתאם לשיעורי המס החל בתקופה החודשית, משמע, שירותים המתייחסים לתקופה שבין 1 באוגוסט 2005 ל-31 באוגוסט 2005 יחויבו במע"מ בשיעור של 17%. שירותים המתייחסים לתקופה מיום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויבו במע"מ בשיעור של 16.5%.

עסקאות על בסיס מזומנים

בעסקאות אשר חל עליהם חיוב במס ערך מוסף על בסיס מזומן כגון עסקאות של השכרת נכסים, ועסקאות של בעלי מקצועות חופשיים (רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, כלכלנים רופאים ועוד), החיוב במס החל יהא שיעור המס החל בתוקפו במועד התשלום בפועל, לפיכך כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני 1 בספטמבר 2005 יחויב במע"מ בשיעור של 17%, מאידך כל תשלום שישולם ביום 1 בספטמבר 2005 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%.

מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים) ומוסדות כספיים (בנקים וחברות ביטוח)

כאמור החל מיום 1 בספטמבר 2005 יוטל על מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"ר) מס שכר בשיעור של 8.25% במקום 8.5%, ועל המוסדות הכספיים (בנקים וחברות ביטוח) מס שכר ורווח בשיעור של 16.5% במקום 17%.

____________

הכותב הוא ממשרד טורוק עפרוני רואי חשבון.

אתר הפירמה כולל ניוזלטר.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן