ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/1/2024
גרסת הדפסה

עת"מ(חיפה) 1293/05 - מנהלי, ארנונה

שנרום בע"מ נגד עיריית חדרה


7/1/2007

עתמ 1293/05

שנרום בע"מ, ח.פ. 511789414

נגד

עיריית חדרה

בית משפט לעניינים מינהליים בחיפה

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

[7.1.2007]

פסק דין

1. בעתירה הנוכחית מבקשת העותרת לקבל מאת העירייה המשיבה רשימה של כל מחזיקי הנכסים בתחומה, לרבות כתובת, גודל הנכס וסיווגו לצרכי ארנונה. הגם שהדבר לא נאמר במפורש, ניתן להבין מטענות הצדדים, כי בכוונת העותרת לעשות שימוש עסקי-מסחרי במידע שתקבל, דהיינו בדעתה לפנות, כנראה, למחזיקים בהצעות לפעול מטעמה בנושא ארנונה ובנושאים נלווים אחרים.

2. עמדתה של הרשות המקומית-המשיבה היא שאין מניעה למסירה של רשימת הנכסים בתחומה, גודלם וסיווגם לצרכי ארנונה. העירייה מסרבת, עם זאת, לתת מידע הכולל את מענם המדוייק של הנכסים ואת שמות המחזיקים.

3. הטענה העיקרית של בא כוחה המלומד של העירייה היא שאין לגלות את המידע לפי סעיף 9(א)(4) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 מכיוון שמסירת הפרטים המבוקשים עולה כדי פגיעה בפרטיות כהגדרתה בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981. עוד נטען שהסירוב למסירת המידע מוצדק בהתחשב בשיקולים השונים שעל הרשות לשקול לפי סעיף 10 לחוק חופש המידע.

4. אחרי ששמעתי את הצדדים בהרחבה, בכתב ובעל-פה, אני סבור שעל העירייה היה לפעול לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע והצעה בכיוון זה הבאתי בפני הצדדים בדיון בעל-פה מיום 18/9/06. סעיף 13 האמור קובע מנגנון של מסירת הודעה לצד שלישי שמידע לגביו מתבקש על-ידי עותר לפי חוק חופש המידע. בענייננו טענתה העיקרית של העירייה, היא כזכור, חשש מפגיעה בפרטיות של מחזיקי נכסים. בהקשר זה יצויין, כי ספק אם הגנת הפרטיות חלה גם על תאגידים משפטיים להבדיל מיחידים. לכאורה יש טעם רב בעמדת העותרת לפיה מידע המצוי בתיקי הבניה ראוי שיהיה גלוי לכל בעל עניין. גם אפשר להבין אינטרס ציבורי בקבלת מידע כולל לגבי היקף הנכסים המחוייבים בארנונה בתחומה של רשות מקומית, לרבות דרך חישוב השומות והתמונה הכוללת המתקבלת מהנתונים השונים. אין להתעלם מכך שהעותרת יכולה להגיע למידע המבוקש על-ידיה בדרך של "עבודת רגליים", דהיינו ביקור בכל אחד מהנכסים השונים.

במצב דברים זה, כאשר לכאורה אין מקום לסרוב מסירת המידע המבוקש וכאשר טענתה המרכזית של הרשות היא של חשש מצידה לפגיעה בצד שלישי, על הרשות להודיע, לפי סע' 13(א) לחוק חופש המידע, לעלול להיפגע את דבר הגשת העתירה הנוכחית ואת זכותו של הצד השלישי-מחזיק הנכס, להתנגד למסירת המידע. אם לא תקבל המשיבה התנגדויות של צדדים שלישיים, תמסור לעותרת את המידע המבוקש על ידיה. אם תקבל המשיבה התנגדויות כאמור, תחליט בהן לפי סע' 13(ב) לחוק, וכל אחד מבעלי הדין יהיה רשאי לנקוט בצעדים המשפטיים הנראים לו. במקרה של קבלת התנגדויות תמסור המשיבה לעותרת את המידע המבוקש על ידיה, באופן שלא יכלול מידע המתייחס לצדדים שלישיים-מחזיקים שהתנגדו למסירתו לפי סעיף 13(א) לחוק הנ"ל, ובתנאי שאותם צדדים שלישיים אינם תאגידים או גופים משפטיים.

מטעמים של חיסכון בהוצאות רשאית העיריה-המשיבה למסור את ההודעה לפי סעיף13(א) הנ"ל לצדדים שלישיים מחזיקים, יחד עם משלוח של חשבונות או הודעות תשלום אחרות הנשלחות על-ידיה למחזיקים.

5. אני מקבל, איפוא, את העתירה בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.

6. בהתחשב בכך שהיה מקום לנקיטת צעדים לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע ללא צורך בהגשת ההליכים הנוכחיים, אני מחייב את המשיבה לשלם לעותרת את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 (עשרת אלפים) ₪+מע"מ, להיום.

ניתן והודע בפומבי היום י"ז בטבת, תשס"ז (7 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

גדעון גינת, סגן נשיא

 

 

 

 


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן