ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 26/1/2024
גרסת הדפסה

בש"א 31985/06 - מנהלי, ארנונה

יוסף אלוני נגד עיריית חולון


29/5/2007

ת"מ 125/06

בש"א 31985/06

יוסף אלוני

נגד

עיריית חולון

בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב יפו

בפני: כב' השופטת נורית אחיטוב

[29.5.2007]

החלטה

1. זוהי בקשה לאישור תובענה מינהלית כתובענה ייצוגית, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") וחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000.

עניינה של התובענה האישית שהגיש המבקש הינה גביית תשלומי ארנונה באופן שלטענתו הוא בלתי-חוקי, בכל הקשור להצמדה למדד של אותם תשלומים.

2. עניינה של החלטה זו בטענת המשיבה (להלן: "העירייה") כי מיום 15.10.2006 הפסיקה לגבות את הארנונה בדרך המתוארת בתובענה וכי על בית המשפט לדחות את הבקשה - בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, שזו לשונו:

"בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגבייה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגבייה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע."

דיון

3. סעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 - להלן: "חוק הרשויות המקומיות (ריבית)" - מתיר ל"רשות מקומית" לקבוע כי הארנונה תגבה באמצעות הסדר תשלומים. עוד נקבע שם כי "כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשי הצמדה".

בסעיף 1 לחוק הנ"ל, תחת הגדרת "הפרשי הצמדה", נקבע:

"(1) לעניין ארנונה כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים - עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד מן המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום".

4. לטענת המבקש, חרף הוראה מפורשת זו, נוהגת המשיבה - מזה מספר שנים - בעניין הצמדת תשלומי הארנונה למדד שלא כדין, בשני אלה:

  1. בהצמדת התשלומים לפי שיעור השינוי מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום החיוב - במקום למדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, דהיינו: המדד המתייחס לחודש אוקטובר (להלן: "מדד הבסיס").
  2. בהצמדת התשלומים לפי שיעור השינוי עד למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום - במקום עד למדד שקדם לאותו מדד (להלן: "המדד הקובע").

5. ביום 14.11.2006 הגישה המשיבה הודעה לבית המשפט. להודעה זו צורף העתק מכתב גזבר העירייה, מיום 15.10.2006, המורה על תיקון אופן ההצמדה למדד של החשבון האחרון להסדר התשלומים לשנת 2006 וכן על תיקון אופן ההצמדה למדד של חשבון הארנונה "מעתה" - בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית).

מכתב זה נשלח למנהלת הכנסות העירייה וכן למחלקה המשפטית של העירייה.

6. להודעה זו הוגשה - ביום 14.12.2006 - "התייחסות" מטעם המבקש.

בהתייחסות זו נטען הן לגבי מועד תחילת גביית הארנונה באופן האמור, הן לגבי ההליכים בין הצדדים קודם להגשת תובענת המבקש והן לגבי ה"גמול" למבקש ושכר טרחת בא כוחו.

עם זאת, לא נטען בהתייחסות זו כי העירייה לא תיקנה את אופן ההצמדה למדד.

יצוין כי לפי חוות דעת המשלימה שצורפה להתייחסות זו - מטעם המבקש - אכן תיקנה העירייה את אופן ההצמדה למדד של החשבון האחרון להסדר התשלומים לשנת 2006, בהתאם למכתב גזבר העירייה (סעיף 12.3 לנספח א' ל"התייחסות להודעת העירייה").

7. מאוחר יותר - ביום 18.1.2007 - הוגשה על ידי המבקש "בקשה דחופה למתן זכות להוסיף התייחסות להודעת המשיבה".

בבקשה זו נטען, לראשונה, כי גם בשנת 2007 גובה העירייה ארנונה באופן בלתי-חוקי - כשהיא מחלקת את החיוב השנתי בארנונה במספר התשלומים לפי ההסדר, מבלי שניתן כל ביטוי לאופן הצמדה החוקי ו/או להנחיית גזבר העירייה.

8. כפי שעולה מעיון בבקשה זו על נספחיה, כמו גם בתגובת העירייה לבקשה זו (תגובה שהוגשה ביום 30.1.2007), אכן מהווה החשבון הראשון להסדר התשלומים לשנת 2007 חלוקת החיוב השנתי בארנונה למספר התשלומים לפי ההסדר אותו שנה - ללא כל הפרש הצמדה.

ואולם, היעדר ההצמדה - בפועל - נובע מכך שמועד התשלום של חשבון זה נקבע ליום 14.1.2007. בנסיבות אלה, המדד המתייחס לחודש אוקטובר 2006 מהווה "מדד הבסיס" ו-"המדד הקובע" לאותו חשבון גם יחד. זאת, מאחר שהמדד שפורסם סמוך לאותו יום הינו המדד שפורסם ביום 15.12.2006, כלומר המדד המתייחס לחודש נובמבר 2006 - והמדד שקדם לאותו מדד הוא המדד המתייחס לחודש לאוקטובר 2006.

כך, חשבון זה נושא הפרשי הצמדה מהמדד המתייחס לחודש אוקטובר 2006 ועד למדד המתייחס לחודש אוקטובר 2006, דהיינו - אינו נושא כל הפרש הצמדה.

9. ב"תגובת המבקש לתגובת העירייה לבקשה" (הוגשה ביום 11.2.2007) נטען - בעיקר - כנגד שינוי מועד התשלום החשבון הראשון לשנת 2007 ליום 14.1.2007, תאריך הקודם את פרסום המדד בחודש ינואר 2007.

ביחס לשינוי זה נטען כי "תיקון זה נעשה באופן מלאכותי כהתחכמות להודעת העירייה לבית המשפט הנכבד, ובוצע ככל הנראה מבלי שהוצג כדבעי למועצת העירייה ועל כן קיים ספק בחוקיותו" (פסקה 15 לתגובה הנ"ל).

כמו כן, נטען כנגד עצם עובדת שינוי מועד התשלום ליום 14.1.2007 - שכן במספר פרסומים שונים של העירייה צוינו תאריכים אחרים (5.1.2007 ו-20.1.2007).

10. מעיון ב"תגובת המבקש לתגובת העירייה לבקשה" עולה כי המבקש אינו טוען עוד כנגד אופן הצמדה למדד של חשבונות הארנונה של העירייה ביחס לקביעת "מדד הבסיס" ו-"המדד הקובע". ויודגש כי טענה זו היא הבסיס הן לתובענה האישית של המבקש והן לבקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית.

טענות המבקש בכתב טענותיו האחרון מהוות "הרחבת חזית" ביחס לתובענה ולבקשה הנ"ל. מכאן שאין הן רלוונטיות לעניין הוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, ולשאלה אם חדלה העירייה "מהגבייה שבשלה הוגשה הבקשה".

11. יתרה מכך - הטענות באותו כתב בי-דין לא נסמכו בראיות, והן טענות בעלמא.

העירייה הבהירה כי בפרסומים שונים של צו הארנונה לשנת 2007 אכן לא תוקן מועד התשלום, אולם לא מסמכים אלה הונחו לפני שולחן מועצת העירייה. החלטת העירייה הייתה לתקן את מועד התשלום לפי ההצעה שהוגשה לה, והצעה זו הייתה להטיל את השומה ב-14 לחודש. כך גם נערך החשבון וכך גם נשלחו הודעות התשלום לכלל התושבים בעיר, ובכללם למבקש.

הואיל ונטל ההוכחה הינו על המבקש ומנגד עומדת לעירייה חזקת התקינות המינהלית, אין לקבל טענות המבקש בעניין זה.

כמו כן, אציין כי לטענת העירייה לאישור הסדר התשלומים (והפרשי ההצמדה במסגרת זאת) כלל לא נדרש אישור מועצת הרשות המקומית - שכן הוראת סעיף 4(א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית) נוקטת במילים "רשות מקומית", ואינה מציינת כי אורגן ספציפי ברשות נדרש לאשר הסדר זה. איני דנה בטענה זו, שכן - כפי שציינתי לעיל - אין היא רלוונטית לתובענה.

12. לאור כל האמור לעיל, הריני קובעת כי המשיבה חדלה (במועד הקובע) מהגבייה "שבשלה הוגשה הבקשה" לאישור התובענה כייצוגית.

לאור הוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות - הבקשה נדחית.

13. בהתאם להחלטתי מיום 19.3.2007, יגישו הצדדים סיכומים לעניין ה"גמול" למבקש ושכר טרחת בא כוחו - לפי הוראת סעיף 9(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. בשלב זה לא יוטלו הוצאות משפט, ואלה יילקחו בחשבון בסוף ההליך.

המזכירות תישלח העתקים לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתן ביום י"ב סיוון תשס"ז (29 מאי 2007), בהיעדר הצדדים.

נורית אחיטוב, שופטת

 


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן