ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/1/2024
גרסת הדפסה

א 1844/07 בשא1658/07 - שלום, ארנונה

עיריית אילת נגד אילת אין בע"מ


10/12/2007

א 1844/07

בשא1658/07

עיריית אילת

נגד

אילת אין בע"מ

בית משפט השלום אילת

בפני כבוד הרשמת עפרה גיא

[10.12.2007]

החלטה

בפני בקשה למתן צו עיקול זמני, במעמד צד אחד.

כתב התביעה הוגש ביום 02.12.2007.

על מנת לדון בבקשה זו יש לבחון הן את הקריטריונים הכלליים שנקבעו בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 [להלן: "התקנות"], והן את הקריטריונים הספציפיים שנקבעו בתקנה 374.

1. הדרישה הראשונה, הינה הדרישה הכללית לקיומן של ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה, על פי הוראת תקנה 362(א).

עיון בכתב התביעה מעלה, כי מדובר בתביעת העירייה לתשלום ארנונה אשר צורף לה דו"ח יתרות.

נוכח האמור לעיל, דרישת קיומן של ראיות לכאורה התקיימה.

2. דרישה שניה הינה קיומו של חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצועו של פסק הדין, וזאת על פי הוראת תקנה 374(ב).

בענין זה מגלה הבקשה נתונים בדבר קשיים כלכליים בהם נתונה המשיבה.

דרישה זו עולה בקנה אחד עם דרישות ההלכה הפסוקה כפי שמצאה את ביטוייה בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ע. אזר ז"ל בת.א. [ת"א] 1781/03 רבינוביץ נ' נאמן, ועל כן דרישת ההכבדה התקיימה.

3. דרישה שלישית, המופיעה בתקנה 362(ב)(1), מתייחסת למאזן הנוחות, היינו לשאלה מהו הנזק שייגרם למבקש/ת אם לא יינתן הסעד הזמני, לעומת הנזק שייגרם למשיב/ה אם יינתן הסעד הזמני.

בענייננו העתירה היא להטלת עיקול על זכויות כספיות של המשיבה אצל המחזיקים.

הנזק שייגרם למשיב/ה מצטמצם בשמירת המצב הקיים, בעוד הנזק שייגרם למבקשת עלול להיות אובדן הסיכוי האחרון לגבות את חובה. הדרך הנכונה לבטא את הנזק שייגרם למשיב/ה בגין הטלת העיקול, ימצא את ביטויו בערובות שיהוו תנאי להטלת צו זה.

במצב דברים זה, נוטה מאזן הנוחות לטובת המבקשת.

4. דרישה רביעית, הינה דרישת תום הלב ודרישת היותו של הסעד ראוי וצודק בנסיבות הענין, כאמור בהוראת תקנה 362(ב)(2).

לאור כל האמור לעיל, דרישה זו התקיימה.

מכל הנימוקים דלעיל, אני מורה כדלקמן:

4.1 מוטל בזאת צו עיקול על זכויות המשיב/ה אצל המחזיק/ים כמפורט בבקשה.

הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד ביתרת חובה. הצו לא יחול על ערבויות לחשבון עו"ש וחשבון חח"ד כשהחשבון נמצא ביתרת חוב. הצו לא יחול על מלאי עסקי. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

המחזיקים אשר מנהלים פנקסים, ירשמו את הדבר בפנקסיהם.

4.2 העיקול מוגבל לסכום של 1,523,695.40 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

מחובת המבקש/ת או בא-כוחו/ה לוודא ערכם של הנכסים שנתפסו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל.

עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום שנקבע לעיל, ת/יפנה המבקש/ת או בא כוחו/ה לבית המשפט בבקשה לביטול העיקול על החלק בנכסים שעוקלו מעבר לסכום הנקוב בצו זה.

4.3 בהתאם לתקנה 364 לתקנות, אני מורה כי תחילת תוקפו של הצו תהא עם הפקדת ערבות כספית בסך 10,000 ש"ח [ניתן להמיר ערבות זו בערבות בנקאית או במזומן].

4.4 הערבויות יופקדו בתוך 48 שעות ממועד קבלת החלטה זו, ויכללו, בין השאר, גם התנאים הבאים:

4.4.1 כי נועדו לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם על ידי הצו לכל מי שיקבל את הצו אם תידחה התובענה, כולה או חלקה, או אם הצו פקע מסיבה אחרת.

4.4.2 כי יעמדו בתוקף למשך תקופה של שישה חודשים לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו.

אם תוגש בקשה (או תובענה) למימוש הערבות ו/או הערבון, תוך המועד הנ"ל, הם יישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.

4.4.3 הסכום הנקוב יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מיום חתימת הערבות ו/או הערבון ועד ליום התשלום בפועל.

4.5 ערבות שלא תכיל ההתניות הנ"ל – לא תתקבל על ידי המזכירות, אלא אם יקבע בית המשפט אחרת.

4.6 על ב"כ המבקשת למסור למשיבה, במסירה אישית, בתוך 3 ימים, את המסמכים המפורטים בתקנה 367(ב) כדלקמן:

- הבקשה על נספחיה;

- כתב התביעה על נספחיו;

- החלטה זו;

- ההתחייבות העצמית;

- ערבות צד ג';

- ערובה לפי החלטה.

על גבי אישור המסירה יצויינו מפורשות כל המסמכים הללו.

4.7 לא יופקדו הערבויות ולא תתבצע המצאה באופן ובמועד האמור לעיל – יפקע הצו.

ביחס לכל המועדים הנקובים בהחלטה זו – ימי פגרה ו/או שביתה, יבואו במניין הימים, ולא תינתן הארכת מועד בגינם.

ניתן היום א' בטבת, תשס"ח (10 בדצמבר 2007) בהעדר הצדדים. עפרה גיא – רשמת

החלטה זו תישלח לב"כ המבקשת בלבד.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן