1999 טסוגוא    1 'סמ ןוילג
  ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא

:ל"ומה 
ילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה 

:ישאר ךרוע 
ץיבוטסור קירנה 

:תכרעמה ירבח 
בוקדלג סחנפ 
ןינקו השמ 
בל תירונ 
  61291א"ת29210ד"ת67897ביבא-לת14םינמואה בוחר  
fax: 03-5626222    email: arnona@listbot.com