1999 רבמצד-רבמבונ    4 'סמ ןוילג
ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא
? 2000 תנשב הנונרא תוחפ םלשנ דציכ
ךרועה רבד

תא וקקוחו ולהבנ קשמה יטינרבק
קוחה קקחנ רשאכ .קשמה בוצייל קוחה
לש הז דעצש ,ךכ לע שיא קלח אל
הבוחה ימולשתו םיריחמה "תאפקה"
לש היינקה חוכב תורדרדיהה תריצעל
רופיס והז ךכ רחא הרקש המ .לקשה
ורפסלמ סונמ ןיאו ,ןיטולחל רחא
3 דומעב ארק

םלשנ ילוא ,תוחפ םלשנש חוטב אל
תוימוקמה תויושרה .רתוי אקווד
רבזגהו ,קומע יפסכ רבשמב תויוצמ
.תורוכשמה תא םלשל השקתמ
?הרק הז ךיא
רועיש עיגה 1984/85 םיפסכה תנשב
.הנשל 400%-ל לארשיב היצלפניאה

דבכנ ארוק ,הדבכנ תארוק

לש הדובכל וימדוקמ לודג הז ןוילג
לכב תוררועתמה תויגוסהו 2000 תנש
יוסימה תויגוס .םיפסכ תנש לש הפוס
קפסל תודיתע ן"לדנה קוש תוכופהתו
םישודיחה דומילל הרופ רכ ונלוכל
2 דומעב ארק


תורתומ סמ
רתלא יבא ר"ד לש רוטה
ןמטלא יבצו

הטלחה יפל םיבשומ יוסימ
יעקרקמ להנימ לש 737
('ב קלח) לארשי

םסרופ רשא ,רמאמה לש 'א קלחב
תיתשת תא ונחנה ,םדוקה ןוילגב
שרגמ שכורה ןכתשמ לע יוסימה
תיינב ךרוצל ץוביקמ וא בשוממ
ץוביקה וא בשומה רשאכ ,ותיב
תטלחה יפל םישרגמה תא ורישפה
.737 לארשי יעקרקמ להנימ
דצב קוסענ רמאמה לש הז קלחב
אוהו- עבטמ התוא לש ינשה
תודמועה תונושה תויורשפאה
ןודל םאובב םיבשומה ינפב
10 דומעב ארק


('ב) הנשה ףוס תארקל תוכרעה - הסנכה סמ

תשגהל םידעומה תא תטרפמ המישרה
דועיתה תרימש יללכ תא ,יתנשה חודה
.דועו ןוה תרהצהל תונכה
WORD ץבוקכ תאבומ וז המישר
.ץבוקה תרדוהל תונלבסב רזאתהל אנ
5 דומעב ארק

ףוס תארקל תונכה לש תטרופמ המישר
.יקסלומס המלש ח"ור תכירעב סמה תנש
וז הרדסב הנורחאו היינש המישרב
חודה תשגהב םיללכה לע רבחמה בתוכ
.הסנכה סמל יתנשה

השיכר סמ תלדגה ,הריכמ סמ תלטה
שוכר סמ לוטיבו

ורדסוה וללה םייונישה תשולש .0% לש
רשקב םירושק םה ןכש דחא ןוקיתב
.הזב הז קודה
WORD ץבוקכ תאבומ וז המישר
.ץבוקה תרדוהל תונלבסב רזאתהל אנ
13 דומעב ארק

חבש סמ קוחב 45 'סמ ןוקית
:קוחב םייוניש השולש ןקית ןיעקרקמ
תלטה ,השיכרה סמ תוגרדמ יוניש
ןיעקרקמב תוכז רכומה לע הריכמ סמ
רועשל עקרקה לע שוכרה סמ תתחפהו


חבש סממ רוטפה
םירוגמ תרידל

אוה םירוגמ תרידל חבש סממ רוטפה
.לארשיב רתויב ץופנה "סמה טלקמ"
תרבוע לחוימה רוטפה לא ךרדה
ימו ,םיבר קוח יפיעס לש ךובמב
דבאל לולע ,ויליבשב יקב וניאש
19 דומעב ארק
שדחה תורבחה קוח

ןויע רפס בינה שדחה תורבחה קוח
.סורג ץסוי .פורפ לש וטע ירפמ
הבושח הרוש ומע איבמ תורבחה קוח
דצב תויקסעה תומרונב םייוניש לש
תורבחה ינידב םייתוהמ םייוניש
םידע ונא ןורחאה רושעב .לארשיב
18 דומעב ארק

...הרמא הייריעה זא

תובוחר תייריע תא ועבת תורבח יתש
רובע םהל םלשל הבריס וזש רחאל
הבייחתה םתנעטלש ץופיש תודובע
.ןרובע םלשל
אלש םושמ התחדנ העיבתה ?האצותה
.בתכב תובייחתה הכרענ
22 דומעב ארק


םיעובק םירודמ

םירודמ ללוכ ARNONA טע-רטניא
,םיילאוטקא םיאשונב תובתכ לש
ירבד רודמ ,הקיספה רודמ ,םירמאמ
לש המבו "םיבתוכ םיארוק" ,הקיקח
.עדימ יפוליחו תובושתו תולאש
ביגהל ,בותכל םינמזומ התאו תא
.ךיתועדב םיארוקה רוביצ תא ףתשלו
4 דומעב ארק

שפונ תרידב סמ ינוכיס
תניע יש ח"ור תאמ

,ןובשחב תחקל שי רשא סמ ינוכיס
היושעה האושתה תניחבל ףסונב תאז
,הז גוסמ סכנב העקשהמ לבקתהל
תויהל היושע רשא האנהב ןבומכו
.ונממ תקפומ
24 דומעב ארק


,םינושה סמה יניד לש תקדקודמ הניחב
תדמלמ סמה תויושר ילהונו הקיספה
תויהל הלולע שפונ תורידב העקשה יכ
.םיטעמ אל סמ ינוכיסב הכורכה העקשה
המכ "זוגא תפילק"ב ןייצנ הז רמאמברקחל ןוכמה תושדח
ילפיצינומה יוסימה

,2000 תנשב םיסרוק ,םישדח םירפס
ןוכמה לש טנרטניאה רתאב םישודיחו
םעפהו ,ילפיצינומה יוסימה רקחל
.החנה ירבושו תוחנה יעצבמ םג
.וצימחת לא
27 דומעב ארק
חותפה םורופה
תועד לש קראפ-דייה

ARNONA טע- רטניא לש םורופב
וא תולאש תולעהל ארוק לכ ןמזומ
יוסימ ,ן"לדנה יאשונב תויגוס
.'וכו תוימוקמה תויושרה ,ןיעקרקמה
ינייפוא אל הרקמ גיצהל ןוכנל יתאצמ
26 דומעב ארק

וייחבש השאה
ררוש היתב תאמ

םיראת המכב בל םתמש םאה
גיצהל ידכ שמתשהל רבג לוכי
? וייחבש השאה תא
וללה םיראתה תא ןיימל יתיסינ
.הצובק לכל ןייפאמ אוצמלו
25 דומעב ארק