1999 רבוטקוא    3 'סמ ןוילג
   ןיעקרקמ יוסימו ידיינ-אלד לש טע-רטניא2000 תנשב ןיעקרקמה יוסימ
ן"לדנה קוש לע תילילש העפשה שי הריכמה סמל :יליזרב ידוא
ךרועה רבד

טעמל תוריד וליפאו םיניינב ,םישרגמ
קוחב העמשמכ "הכזמ םירוגמ תריד"
,(השיכרו הריכמ חבש) ןיעקרקמ יוסימ
סמ קוח :םדוקה ומשב רוביצב עודיה
.ןיעקרקמ חבש
ןגסכ םדוקה ודיקפתב שמיש יליזרב ידוא
ןיעקרקמ יוסימ יניינעל הסנכה סמ ביצנ
יולת - ותבוחל וא ותוכזל ףוקזל ןתינו
הכורא הרוש ,ףיקשמה לש היארה תיווזב
םיווק ינש אוצמל ןתינ .הקיקח ינוקית לש
3 דומעב ארק

םושמ ,הריכמה סמ תקיקחל יתדגנתה"
קוש לע תילילש העפשה ול שי יתעדלש
ד"וע ידי לע ורמאנ ולא םירבד ".ן"לדנה
תוביצנ לש יטפשמה ץעויה ,יליזרב ידוא
ךרענש ןיעקרקמה יאמש סנכב הסנכה סמ
.רבוטקוא שדוחב תליאב
תויוכז רכומש ימ לכ לטומ הריכמה סמ
ושעייש תוריכמ לע לוחי אוהו ,ןיעקרקמב
סמה לש ורועיש .ךליאו 1.1.2000 םוימ
לש הריכמ לע לוחי אוהו 2.5% אוה

דבכנ ארוק ,הדבכנ תארוק

תויגוס .הברקו תשגרתמ 2000 תנש
יטלקמו םיפסכה תנש ףוס לש סמה
םיבייחה תא קיסעהל םידיתע סמה
.המושה דיקפל יתנש ח"וד תשגהב
לוחיש סנכב ףתתשהל םינמזומ םכנה
.ולא תויגוסב רבמבונב 21 םויב
הניא איהו תונמזה ילעבל הסינכה
.םולשתב הכורכ
2 דומעב ארק


תורתומ סמ
רתלא יבא ר"ד לש רוטה
ןמטלא יבצו

תועקרק לע השיכר סמ םולשת
להנימ תטלחה יפל םיבשומ
737 לארשי יעקרקמ

להנימ םסרפ 17.12.1995 םויב
הניינעש 737 הטלחה תא יעקרקמ
לש תויאלקחה תועקרקה תרשפה
םירוגמ תורטמל םיצוביקהו םיבשומה
ינפב ץילמהל בשומל תורשפא ןתמו
חותיפ םכסה לע םותחל ימ םע י"ממ
.שרגמ לכל סחיב הריכח םכסהו
םויכו ,הבר הצואת הרבצ וז הטלחה
םיצוביקו םיבשומש ךכל םידע ונא
לע תושדח תונוכש ומיקה םיבר
םיקוושמ םתוא ,םהלש תועקרקה
.ץראה לכב
דציכ הלאשה תלאשנ ,רומאה רואל
תרגסמב שרגמ שכרש םדא הסומי
.תושדח תונוכש וא תובחרה ןתוא
ונילע ןיינעל הבושת ןתמ ךרוצל
:םיבלש ינשל הקסעה תא קרפל
10 דומעב ארקהנשה ףוס תארקל תוכרעה - הסנכה סמ

;תואוולהל תיביר   .ד
;ףסומ ךרע סמ   .ה
.רוקמב סמ יוכינ   .ו
.מ"עב תונויער תרבח תובידאב שגומ
(explorer)5 דומעב ארק
WORD ץבוק

ףוס תארקל תונכה לש תטרופמ המישר
יקסלומס המלש ח"ור תכירעב סמה תנש
;םימואיתו םימושיר תמלשה   .א
;יאלמה לש הכרעההו הריפסה   .ב
;תופדוע תואצוה   .ג

הרגא תונשל הלמר תייריע חילצת םאה
? "סמ"ל תויתשת עוציב לש לטיהו

םא הדבועל רשק לכ אלל םינלבקו
הייריעה ידי לע יהשלכ הדובע העצוב
.הנומימב העצוב וז הדובע םאו

.דוכלמב תויוצמ תוימוקמה תויושרה
תולעהל תויאשר ןניא ןהו הקיר ןתפוק
לש אצוי לעופכ הנונראה יפירעת תא
שומיש תושוע ןה ."האפקהה יקוח"
,םילטיהו תורגא םניינעש רזעה יקוחב
תונוש םיכרדב םיפירעתה תא תולעמו
.תונווגמו
(explorer)13 דומעב ארק
WORD ץבוק

הלמר תייריע ידי לע קקחנש רזע קוח"
םולשת לש ויפוא תא תונשל הסנמ
ידי לע תויתשת עוציב ןיגב הבוחה
"סמל לטיהו הרגאמ וכפוהלו הייריעה
. ןמסלגנא הכלמ ד"וע תסרוג

הלמר תייריע לש ןויסינה לש ותרטמ
ועבקנש ףסה תושירדמ ררחתשהל איה
היצמיטיגל ןתילו הקיספבו הקיקחב
הייריעה לש תויתורירש תוטלחהל
םיסכנ ילעב לע הבוח ימולשת תלטהב


םינגומה םיריידה לש םדמעמב הקיחשה
תנגה קוחל (ב)20 ףיעס תא ונכותמ
.ריידה
תיב קספ וב דיחיה הרקמה הז ןיא
דוגינב ביבא לתב יזוחמה טפשמה
סרוג ,ןוילעה טפשמה תיב לש הכלהל
תוזוחמב טפשמ יתבש דועב ,ףלרח
(explorer)19 דומעב ארק
WORD ץבוק
קספ ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב
טפשמה תיב לש םידקתל דוגינב
ד"וע רמוא ,ןגומ רויד יניינעב ןוילעה
.ףלרח םרימע
קספ תא לטיב ןוילעה טפשמה תיב
תנקורמ וז תונשרפ יכ ,עבקו ןידה
םיעובק םירודמ

המב אוצמל ןתינ ARNONA טע-רטניאב
,תובושתו תולאשל ארוק לכל החותפ
יפוליחל ,קרפה לעש םיאשונב ןוידל
םינמזומ םכנה .תועד תפלחהלו עדימ
בישהל לואשל ןוידה תצובק לא ףרטצהל
.סחייתהלו
4 דומעב ארק


רקחל ןוכמה תושדח
ילפיצינומה יוסימה

ףרטצהל םינמזומ *ARNONA* יארוק
"רישי עדימ" לש תוחוקלה ןודעומ לא
לש ודוסימ םיסמל ןוכמה לש תופתוש
תרבח לש ,ןהכ םחנמ (ח"ור) ד"וע
עדימל עדי לש ל"ומה מ"עב תונויער
לשו יקסלומס המלש ח"ור לש ודוסימ
.ילפיצינומה יוסימה רקחל ןוכמה
23 דומעב ארק

החבשה לטיהב עירכמה יאמשה לש ותוכמס
תויטפשמ תויגוסב ןודל

הרורב הרדגה החבשהה לטיה ינידב ןיא
יאמשה לש ויתויוכמסו ודמעמ תלאשב
קוסעל וטיעמה טפשמה יתב .עירכמה
קוספלו ןודל עירכמה יאמשה תויוכמסב
לטיהמ םירוטפבו תויטפשמ תויגוסב
עירכהל הלולע תוכמסה תיגוס .החבשה
.םושינה לש ולרוג תא
11 דומעב ארק


תישילשה תפסותה הקקחנ 1981 ילויב
לטיה עבקנ הבו ,הינבהו ןונכתה קוחל
.ותלטהל םיללכהו ,החבשהה
תמושמ ןוצר עבש וניא םושינה רשאכ
לע קולחל יאשר אוה החבשהה לטיה
,תרחא המוש תשגה ידי לע וז המוש
.עירכמ יאמש ינפב הנודינ תקולחמהו